Knihy nejen o poruchách příjmu potravy

Chceme společně s Vámi vytvořit přehled knih o anorexii a bulímii, které vyšly u nás v českém jazyce. O knihách budeme informovat, nechystáme se je prodávat. Máte-li nějaký tip na knížku, o které si myslíte, že by měli ostatní vědět, pište nám prosím pomocí naší služby Pošťák

KNIHY PRO VŠECHNY

BULIMIA NERVOSA
Hana Papežová

Kniha poskytuje poznatky a návody, jak lépe porozumět problémům s příjmem potravy a jak mobilizovat síly a odvahu k jejich léčbě. Autorka správně zdůrazňuje, že pro efektivní léčbu je nezbytná motivace, hledá komunikační přístupy, které ji pomáhají zvýšit a posilují odvahu ke změně. Kniha je určena všem, kteří nemocí trpí, ale i odborné veřejnosti.

Vydalo Psychiatrické centrum Praha, 2003

ANOREXIA NERVOSA
Hana Papežová

V podtitulu knihy stojí: "Příručka pro všechny, kteří nemocí trpí - postižené samotné, jejich rodiny, přátele, partnery a některé odborníky (učitele a lékaře první linie)." Kniha pro úplně každého, kdo se chce o anorexii něco dovědět. Je psaná velmi stručně a srozumitelně.

Vydalo Psychiatrické centrum Praha, 2000

MENTÁLNÍ ANOREXIE
František David Krch

Klikněte zde pro ukázky a nákup se slevou 10%

V úvodu knihy autor popisuje problematiku anorexie, podvýživy a úzkostné sebekontroly. Zvláštní pozornost věnuje možnostem intervence a motivace nemocných, kteří se odmítají vzdát svých dietních návyků, nebo se už příliš adaptovali na roli nemocného a zvykli si manipulovat se svým okolím. Samostatná kapitola je věnována problematice dětských pacientů. Ve svépomocné části příručky jsou popsány konkrétní kroky nezbytné nejenom ke změně jídelních a pohybových zvyklostí, ale i relevantních postojů. Velký důraz je kladen na porozumění problému a dostupnost nabízených řešení. Text ilustrují četné kazuistiky.

Vydalo nakladatelství Portál  Praha, 2002

BULÍMIE - JAK BOJOVAT S PŘEJÍDÁNÍM
František D. Krch

Cílem publikace našeho předního odborníka na léčbu poruch příjmu potravy je pomoci lidem, kteří trpí mentální bulimií, zorientovat se v problematice příjmu potravy a diet a najít neohrožující přístup ke svému tělu a k jídlu. Svépomocná část příručky vychází ze zásad kognitivně behaviorální terapie. Pomůže pacientům vymanit se z bludného kruhu přejídání se, nevhodných kompenzačních mechanismů a pocitů viny.

Vydalo nakladatelství Grada, 2000

MENTÁLNÍ BULÍMIE A ZÁCHVATOVITÉ PŘEJÍDÁNÍ
Peter J. Cooper

Kniha je určena lidem trpícím záchvatovitým přejídáním a mentální bulimií a jejich rodinám a přátelům. Kromě teoretické části, kde se srozumitelným jazykem dozvíme o vzniku a průběhu nemoci obsahuje kniha především svépomocný manuál, podle kterého lze v některých případech bulímii úspěšně léčit "doma". Bohužel je kniha těžko k sehnání, snad opět vyjde. Zatím bych zkusil knihovnu...

Vydalo nakladatelství Votobia 

SOS nadvaha
Krch, Malkova

První část knihy je zaměřená na problematiku zdravé výživy, diet a nadváhy v souvislosti s poruchami příjmu potravy. Druhá část knihy obsahuje svépomocného průvodce jak bez větších rizik (pokud to je vhodné a možné) zhubnout. Kniha je vhodná zejména pro rodinné příslušníky nemocných s mentální anorexií a mentální bulimií a čtenáře s nadváhou.

Vydalo nakladatelství Portál 

CHCI VĚDĚT VÍC...

Jak přežít dospívání svých dětí
Sheila Dainowová

Dospívání se většinou přižene jako děsivý uragán, vaše roztomilé děťátko se najednou změní...V této knize najdete rady a cvičení, s jejichž pomocí se naučíte reagovat asertivně a začnete si uvědomovat svá práva a potřeby...Ukázky:  Tak vy máte problémy?, Vzpomínejte, vzpomínejte, Jaký jste rodič?,  Smutek u prázdného hnízda. Dotisk úspěšné knihy.

Odkaz na internetový obchod ZDE.

Vydalo nakladatelství Portál, 2003

Deprese a jak ji zvládat
J. Praško, H. Prašková, J. Prašková

Další z řady "Praškových" rádců pro zdraví. V této publikaci je důraz kladen především na to, co pacient může pro překonání deprese dělat sám a jak  mu může pomáhat jeho rodina a okolí. Prohlédněte si ukázky: Měsíce prázdna, Deprese v pozdním věku, Poporodní deprese, Depresivní chování, Co dělat a co nedělat v průběhu deprese.

Vydalo nakladatelství Portál, 2003

Focusing
Eugen T. Gendlin 

Ukázky z knihy: Nalezení cesty k moudrosti svého těla, Příběh „triviálního problému“, Důvěra v tělo, Příručka naslouchání, Jak zacházet s lidmi, kteří upadli do velkých potíží, Co není focusing

Focusing je terapeutický směr, který se rozvinul z dlouholeté výzkumné práce svého zakladatele na univerzitě v Chicagu. Je to technika terapie či sebeterapie, spočívající v rozpoznání a změně osobních problémů zakotvených v lidském těle.

Vydalo nakladatelství Portál, 2003

 

Stop traumatickým vzpomínkám
Jak zvládnout posttraumatickou stresovou poruchu

Ján Praško, Tomáš Hájek, Beata Pašková, Marek Preiss, Miloš Šlepecký, Richard Záleský

Odkaz na další informace na stránkách nakladatelství PORTÁL

Náhlé zraňující události (například nehody, násilí, přírodní katastrofy) zasahují hluboce do života člověka. Zanechávají kromě dalších škod i emoční zranění, která mohou být daleko bolestnější než tělesná poranění; déle se hojí, a pokud nejsou léčena, mohou přetrvat celý život a navždy změnit člověka a jeho pohled na svět. Obvykle se mluví o posttraumatické stresové poruše (PTSD). Publikace podává důležité informace všem, kdo se stali obětí nějaké traumatické události, i těm, kdo lidem takto postiženým chtějí pomoci. Shrnuje informace o tom, jak se posttraumatická porucha projevuje, jak ji léčí odborník, jak si může postižený pomoci sám a jak mu může pomoci jeho rodina a okolí. Text je psán srozumitelně, s orientací na praktické potřeby a je doplněn řadou příběhů.

Vydalo nakladatelství Portál, 2003

Jak zvládat stres

 Odkaz na další informace na stránkách nakladatelství PORTÁL

Čtenáře postupně vede ke zvládání emocí, ke změně způsobu myšlení, aby předešli neúspěchům a byli pozitivně naladěni, ukazuje, jak si organizovat čas tím nejpraktičtějším a nejúčinnějším způsobem, představuje takové metody řešení problémů, aby člověk dokázal lépe čelit obtížím. Tato praktická příručka vychází z poznatků medicíny a je založena na terapeutických postupech. Díky četným konkrétním příkladům ze života a cvičením a radám je účinným prostředkem autoformace. Výklad je podáván názorně, srozumitelnou formou a s humorným odlehčením karikaturami, takže postup podle uvedených návodů nevyžaduje odborné vedení.

Vydalo nakladatelství Portál, 2003

Bioenergetická cvičení

Cvičení k obnovení vlastní vitality
Richard Hoffmann, Ulrich Gaudat 

Odkaz na další informace na stránkách nakladatelství PORTÁL

Bionergetika, kterou vytvořil americký lékař a psychoterapeut Alexander Lowen, vychází z toho, že každý člověk disponuje životní energií, a to nezávisle na věku a kulturním zázemí. Tato energie však může být často inhibována vnitřními zábranami.

S pomocí bioenergetických cvičení je možné uvolnit chronické svalové napětí, svalový krunýř a aktivovat energetické procesy. Cvičení vedou k odstraňování zábran spontánního vyjadřování pocitů a emocí. Tento proces směřuje k obnovení pozornosti k našemu vnitřnímu prožívání, umožňuje hlubší osobní porozumění a pomáhá objevit vlastní životní energii, nabýt znovu přirozenou pohyblivost a emoční prožívání.

Vydalo nakladatelství Portál, 2003

ADOLESCENCE - 2. upravené vydání
Petr Macek

Klikněte zde pro ukázky a nákup se slevou 10%

Dospívání – adolescence v širším smyslu – je krásným a důležitým úsekem života. Pro dospívající a všechny dospělé, kteří se s nimi setkávají, je rovněž obdobím náročným. Nedávné výzkumy psychologů a sociologů vedly k přehodnocení řady tradovaných představ, např. že jde o období nevyhnutelných bouří a konfliktů. Autor předkládá přehled nových i tradičních teoretických přístupů k adolescenci, do níž ve shodě s pojetím převažujícím ve světě zahrnuje i pubescenci. Vychází rovněž z nejnovějších výzkumů dospívajících v České republice a srovnává je s údaji o jejich vrstevnících z jiných zemí. Ukazuje, co ví dnes psychologie a sociální vědy o tom, jací jsou dnešní dospívající chlapci a děvčata, co dělají a prožívají.

Vydalo nakladatelství Portál, 2003
 

KNIHA S OTAZNÍKEM

TAJNÁ ŘEČ A PROBLÉMY PORUCH PŘÍJMU POTRAVY
Peggy Claude-Pierre

Kniha nese podtitul "Jak rozumět příčinám anorexie a bulimie a jak je léčit." Dlouho jsem přemýšlel, jestli do seznamu knihu zařadit, protože si nemyslím, že je dobrá. Kniha je však dnes příliš rozšířená na to, abychom o ní mohli mlčet a navíc má i své klady. Originální přístup autorky je rozhodně zajímavý, přínosné mi připadá zdůraznění podporujícího přístupu rodičů, ovšem hlavně teorie nemoci je dost zavádějící. Sama autorka vychází z vlastní zkušenosti - obě její dcery si prošli anorexií. Myslím, že může být dobré si knihu přečíst až když máme možnost srovnat informace i s jiným autorem.

Vydalo nakladatelství Pragma, 2001
 

PRO HLUBŠÍ ZÁJEM

PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY
František D. Krch a kolektiv

Kniha podává vysoce fundovaný přehled informací o vzniku, výskytu a léčbě anorexie a bulimie podle nejnovějších poznatků lékařské vědy. Kniha je určena lidem s hlubším zájmem o problematiku, tedy zejména odborníkům a studentům.

Vydala Grada, 1999

MENTÁLNÍ ANOREXIE A BULIMIE V DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ
Jana Kocourková

Další velmi přehledná - a obsažná kniha o poruchách příjmu potravy, tentokrát od naší přední psychoanalytičky s dlouholetou klinickou praxí s dospívajícími pacientkami s anorexií a bulimii. Kniha je opět určena i odborníkům a studentům.

Vydalo nakladatelství Galen, 1997

BODY IMAGE
Sarah Grogan

Psychologie nespokojenosti s vlastním tělem - to je podtitulek této knihy, která obsahuje kapitoly o vlivu historii vnímání lidského těla v souvislosti s kulturou, o spokojenosti žen a mužů s vlastním tělem, či o vlivu sdělovacích prostředků. Kniha zasazuje poruchy příjmu potravy do společensko-kulturních souvislostí.

Vydalo nakladatelství Grada, 2000
 

FAKTA I BELETRIE

Z DENÍKU BULIMIČKY
Jana Sladká - Ševčíková

Klikněte zde pro ukázky a nákup se slevou 10%

Svědectví o tom, jak vypadá život s bulimií, přináší vyprávění ženy, která touto poruchou příjmu potravy trpěla dvanáct let. Její deník ukazuje, jak vypadají počátky i pozdější stadia choroby, různé pokusy o léčbu a to, kdy a jak se lze poruchy zbavit.

Vydalo nakladatelství Portál  Praha, 2003

Z DENÍKU ANOREKTIKA
Petr Vomastek

Deníková výpověď studenta gymnázia stiženého anorexií je především osobní zpovědí o příčinách, průběhu a zápasu s touto nemocí, ale i filozofií a psychologií přístupu k danému problému.

Vydal Houška, Praha 2000

NA DNĚ
Maria Hornbacher

Autobiografický příběh dívky, která si prošla fází anorexie a bulimie a kterou její nemoc zdravotně už nezvratně poznamenala. Nehledejte v románu inspiraci jak "na to", protože cesta zpět je neskutečně obtížná - autorce je dnes čtyřicet let a ještě stále se zotavuje z "procházky peklem", jak sama svou životní etapu s nemocí nazvala.

Vydalo nakladatelství Domino, 1998

Smrt jménem závislost
Josef Vondrka

Vyprávění člověka, který byl od 17 závislý na drogách, absolvoval několik léčebných pobytů a nakonec podstoupil léčbu v komunitě. Ve 24 letech byl zvolen zastupitelem Olomouckého kraje a jmenován členem Krajské protidrogové komise. Kniha doplněna komentářem primáře MUDr. P. Jeřábka. Ukázky: Začátek, rodina, škola, Sám s jehlou, Bohnice, pavilon 26 poprvé, Příprava na přechod do komunity, Slangový slovník (ukázka)

Vydalo nakladatelství Portál  Praha, 2004

 

Mluvíme anglicky
Select English version of this site
Set Up

Nastavte si
Zde si můžete nastavit tento portál jako
oblíbený domovský

Nepřehlédněte

Spolupracujeme s mezinárodním projektem primární prevence ProYouth Vstupte

Elegantní BMI kalkulačka s normami pro dětský věk vám pomůže odhadnout jak jste na tom s váhou
Ke stažení
Publikace O poruchách příjmu potravy pro otce a partnery
Ke stažení

Odborníci
Vstup pro odbornou veřejnost z pomáhajících profesí a studenty těchto oborů
Vstoupit

Dejte vědět
Dejte o nás vědět.
Pokud se vám naše stránky líbí nebo tušíte, že by mohly někomu pomoci.
Poslat

mentální anorexie, bulimie, přejídání - články, léčba, diskuze, jídelníček, testy, video, fotky, download, BMI
Informace s odbornou garancí, projekt podporován Sekcí pro PPP při ČPS JEP a Asociací pro pacienty s PPP
© 2002 - 2009, J. Kulhánek, kontakt na administrátora zde
www.detskypsycholog-praha.cz |  www.psycholog-info.cz |  www.dobry-psycholog.cz |  www.rodinnaterapie-praha.cz |  www.psychologie-praha.cz |  www.psychoterapie-andel.cz |  www.kulhanek-psycholog.cz
Creative Commons License
Idealni.cz is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Based on a work at www.idealni.cz.